Ring oss på 0533-69 10 40

Integritetspolicy

Säffle Ekonomernas Integritetspolicy fr. o. m. 2018-05-25

Vi hanterar och samlar in personuppgifter om våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi samlar in, använder och skyddar de personuppgifter som vi samlar in.

Personuppgifter:

Med personuppgifter innefattas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

I vårt arbete krävs det att vi samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter. Vi värnar om våra kunders personliga integritet och behandlar alla personuppgifter varsamt och respektfullt, i enlighet med gällande lagstiftning. För att försäkra oss om att ingen otillåten kommer åt dina uppgifter använder vi oss av passande och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Behandling av personuppgifter:

Vid beställning av våra olika tjänster inkommer du som kund med personuppgifter till oss. Personuppgifterna vi erhåller registreras hos oss och används för att kunna upprätta avtal och administration av beställda tjänster, samt för att kunna utföra tjänster där det krävs att personuppgifter uppges eller används.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är alltså att vi ingår ett avtal med de registrerade.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det krävs för att vi skall kunna fullfölja och administrera dina köpta tjänster.

Enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden ska all bokföring (alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring) arkiveras i minst sju år. Då vi ingått avtal om att sköta din bokföring sparar vi således dina underlag i minst sju år.
Vi kan också komma att behandla och lagra personuppgifter som åtgärd enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
De personuppgifter vi behandlar samlas in dels från den registrerade själv, dennes ombud eller externa adresskällor.

Har du samtyckt till att vi kan spara dina kontaktuppgifter för att översända information och marknadsföring har vi kvar uppgifterna till dess att du meddelar att vi skall ta bort dina uppgifter.

Direktmarknadsföring:

Vi kan komma att behandla personuppgifter för att översända direktmarknadsföring om våra tjänster och den lagliga grunden är intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att under en begränsad tid och i en begränsad omfattning kunna informera om våra tjänster till en speciellt utvald målgrupp. De personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, telefon, mail samt postadress till en person på dennes arbetsplats. Informationen kan komma att skickas per mail eller post och motsvarande kontaktvägar för kommunikation.

Du kan när som helst meddela att dina personuppgifter inte skall behandlas.

Du kan lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och vi kan då skicka marknadsföring till dig. I detta fall är samtycke den lagliga grunden. De uppgifter vi kan behandla är samma som ovan angivna. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

När du söker ledig tjänst hos oss:

Vi behandlar också dina personuppgifter när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Vi använder dina inlämnade personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Överföring och utlämning av personuppgifter:

Delar av personuppgifterna vi fått in lämnas vidare till olika myndigheter, framför allt Bolagsverket och Skatteverket. Detta görs för att vi skall kunna fullfölja våra förpliktelser i enlighet med ingångna avtal.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till leverantörer av IT-tjänster, såväl inom som utanför EU/EES. Vi är personuppgiftsansvariga och våra leverantörer blir personuppgiftsbiträden. Dessa är skyldiga att följa våra instruktioner och får inte använda uppgifterna för andra ändamål. De skall dessutom vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Vi kan lämna ut personuppgifter även till andra än ovan för att följa lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose våra berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter.

  • Rätt till information: Du har rätt att få en kopia av den information vi sparar om dig utskickad kostnadsfritt.
  • Rättning av felaktiga uppgifter: Om du märker att information som vi har på dig inte stämmer har du rätt be oss uppdatera och korrigera information.
  • Radering av uppgifter: Du kan kräva att vi raderar information som vi har om dig, detta förutsätter att vi inte har något lagligt krav att behålla denna information.
  • Dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att be oss om att vi skickar över den information vi samlar till en annan organisation.
  • Dra tillbaka samtycke: Du har alltid rätt att dra tillbaka ett samtycke du gett till oss.
  • Klagomål: Du har rätt att skicka in klagomål till oss om du upplever att vårt arbete inte stämmer överens med denna integritetspolicy och/eller den gällande dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig:

Personuppgiftsansvarig är Säffle Ekonomerna (S.E i Säffle Aktiebolag)

Vallgatan 25, 66143 Säffle

Telefon: 0533-691040

Mail: info@saffleekonomerna.se

Vänligen kontakta oss om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (registerutdrag), om du vill begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Datum för publicering:  2018-05-25

Uppdaterad: 2018-05-25

Logga in på SE Analys